ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਓ (Punjabi Audio Clips)

ਟੈਕਸਟ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਭੋ (Find the text version here).

ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਇੱਥੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ’ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੂ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਡਾਉਨਲੋਡ’ ਦਬਾਓ ਸਾਰੀਆਂ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ।

To download the audio click ‘Download here’ then press the three dots on the next page and then press ‘Download’. Repeat this for all of the audio clips.

Clip 1 - ਇੱਥੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ (download here)

Clip 2 -ਇੱਥੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ (download here)

Clip 3 - ਇੱਥੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ (download here)

Clip 4 - ਇੱਥੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ (download here)

Clip 5 - ਇੱਥੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ (download here)

Clip 6 - ਇੱਥੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ (download here)

Clip 7 - ਇੱਥੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ (download here)